Persoonsgegevens

Laatst bewerkt op 13 jan. 2020

Persoonsgegevens die WERKFACTORPBM verwerkt

WERKFACTORPBM verwerkt persoonsgegevens wanneer je deze zelf aan ons verstrekt door bijvoorbeeld het contactformulier in te vullen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken afhankelijk van de producten die je bij ons afneemt of persoonsgegevens die voor onderstaande doeleinden worden verwerkt:

Voor- en achternaam;

Adresgegevens;

Bedrijfsnaam (indien dit jouw naam betreft);

Telefoonnummer;

E-mailadres(sen);

KVK-nummer;

BTW-nummer (voor zelfstandigen is dit ook (nog) een persoonsgegeven);

 

Doel verwerking persoonsgegevens

WERKFACTORPBM verwerkt de hiervoor opgesomde (bijzondere) persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

Het aanbieden van zijn diensten en de verkoop van producten;

Het informeren van geïnteresseerde (potentiële) klanten via diverse kanalen bedoeld voor marketing- en communicatie-activiteiten (zoals nieuwsbrieven en social media);

Het organiseren van events voor klanten;

Om te kunnen voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen;

Het verwerken van betalingen; en

Werving en selectie van sollicitanten.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Majestic verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna (in willekeurige volgorde) te noemen gronden als bedoeld in de nieuwe Europese privacywet, de AVG. Voordat Majestic jouw persoonsgegevens verwerkt wordt een afweging gemaakt welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn om bovenstaande doeleinden te bereiken.

Gronden:

Wettelijke verplichting Majestic;

Uitvoering van de met Majestic gesloten overeenkomst;

Verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van jou als betrokkene; en

Gerechtvaardigd belang.

 

Delen van persoonsgegevens (met derden)

WERKFACTORPBM kan jouw persoonsgegevens delen met bij WERKFACTORPBM werkzame personen (die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst of belast zijn met de administratie). WERKFACTORPBM verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Bovengenoemde doeleinden worden door WERKFACTORPBM in acht genomen bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kan het voorkomen dat WERKFACTORPBM wordt verplicht om persoonsgegevens met derden te delen indien hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. Bijvoorbeeld in het geval van een gerechtelijk bevel of om fraude of andere misdrijven en/of economische delicten te voorkomen.

 

Met bedrijven die namens en in opdracht van WERKFACTORPBM jouw persoonsgegevens verwerken (leveranciers), worden verwerkersovereenkomsten gesloten waardoor de betreffende derde partij ook wordt verplicht om de privacywetgeving na te leven. Hierdoor ontstaat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. WERKFACTORPBM blijft natuurlijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van jouw persoonsgegevens.

 

WERKFACTORPBM kan voor het sluiten van de overeenkomst en tijdens de uitvoering daarvan, jouw persoonsgegevens delen met leveranciers van diensten zodat WERKFACTORPBM in staat wordt gesteld zijn financiële risico’s in te schatten. Indien je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op via telefoon 0512 – 548 618 of per e-mail: [email protected]

 

WERKFACTORPBM neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WERKFACTORPBM) tussen zit.

 

Beveiliging persoonsgegevens

WERKFACTORPBM hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Door met zijn leveranciers, die toegang (kunnen) hebben tot jouw persoonsgegevens, verwerkersovereenkomsten te sluiten, zorgt WERKFACTORPBM ervoor dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang (ook intern), ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging (met versiebeheer) wordt tegengegaan. WERKFACTORPBM heeft zijn leveranciers met grote zorg geselecteerd. Zo worden jouw persoonsgegeven binnen de Europese Unie opgeslagen.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoon 0512 – 548 618 of per e-mail: [email protected].

Bewaartermijn persoonsgegevens

WERKFACTORPBM bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang WERKFACTORPBM dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Op een eerste verzoek kan er een register worden opgestuurd met de specificaties van bewaartermijnen per contactgegeven. Indien je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op via telefoon 0512 – 548 618 of per e-mail: [email protected].

 

Uw rechten als betrokkene

Je kunt WERKFACTORPBM verzoeken jouw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de persoonsgegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heb je het recht om de persoonsgegevens die WERKFACTORPBM van jou in zijn bezit heeft, op te vragen.

Ook heb je het recht om jouw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. WERKFACTORPBM zal de verwerking beëindigen indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de beëindiging van de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Tot slot wijst WERKFACTORPBM je erop dat je ook het recht hebt op overdracht van de door Majestic verwerkte persoonsgegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een (versleuteld) computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt jouw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van jouw toestemming of bezwaar tegen de verwerking sturen naar [email protected].

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek van jouw afkomstig is, vragen wij je een kopie van jouw geldig legitimatiebewijs met het verzoek mee te sturen. Vriendelijk verzoeken wij je om de strook met nummers onderaan jouw paspoort zwart te maken. Dit kun je eenvoudig doen door de app van de overheid, KopieID, te downloaden.

 

Na ontvangst van jouw verzoek, zullen wij zo spoedig mogelijk reageren. WERKFACTORPBM wijst je erop dat je ook de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Gebruik social media

Op de website van WERKFACTORPBM zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op social media of websites van derden, zoals Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. WERKFACTORPBM houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor jouw eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam om eerst het privacy statement van die partijen door te lezen. WERKFACTORPBM heeft voor jouw gemak hieronder de link opgenomen die verwijst naar de social mediakanalen waar WERKFACTORPBM gebruik van maakt: LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter.

 

Gebruik cookies of vergelijkbare technieken

Onze Websites maken gebruik van zogenaamde functionele en analytische ‘cookies’. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op je computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. De functionele cookies worden gebruikt om onze website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde servers van WERKFACTORPBM. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de Websites worden gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze Websites. WERKFACTORPBM gebruikt hiervoor Google Analytics van Google Inc. WERKFACTORPBM heeft Google Analytics cookies zoveel mogelijk 'privacy vriendelijk' ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google jouw volledige IP-adres nooit zal (kunnen) verwerken, doordat IP-adressen worden gemaskeerd. WERKFACTORPBM maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers. Omdat Google wereldwijd over servers beschikt, is niet uit te sluiten dat jouw persoonsgegevens in de Verenigde Staten worden opgeslagen. Google verklaard wel de Europese privacywetgeving na te zullen leven. WERKFACTORPBM heeft met Google afspraken gemaakt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

Browserinstellingen met betrekking tot cookies 

Tegenwoordig zijn browsers zodanig ingesteld dat ze privacy vriendelijk zijn. Dit is een vereiste die de nieuwe privacywetgeving stelt. Cookies waarvoor toestemming nodig is, worden niet automatisch geplaatst. Hiervoor dien je apart toestemming te geven door de diverse cookies aan te vinken. Indien je een of meer cookies niet aan vinkt, bestaat de kans dat de website niet optimaal werkt waardoor de gebruiksvriendelijkheid niet optimaal wordt benut. WERKFACTORPBM raad je dus aan om alle cookies te accepteren.

 

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, pas dan jouw browserinstellingen aan. Voordat cookies worden geplaatst ontvang je dan een waarschuwing. Ook kun je de instellingen zodanig aanpassen dat de browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Natuurlijk kun je ook cookies die al geplaatst zijn verwijderen. De instellingen moet je apart voor elke browser, apparaat en computer die je gebruikt aanpassen. Hoe je jouw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Via voorkeuren kun je de privacy instellingen aanpassen. Voor jouw gemak heeft WERKFACTORPBM hieronder alvast links opgenomen naar de verschillende handleidingen van veel gebruikte internetbrowsers:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

 

Beschermfactor

  Openingstijden:
  Ma t/m vrij: 08:00 - 17:30

  De Hemmen 4 A
  9206 AG Drachten

  Tel: 0512548618
  E-mail: [email protected]